วันเดอร์ วูแมน (Wonder Woman)

วันเดอร์ วูแมน (Wonder Woman) ตัวละครภาพยนตร์อเมริกันแนวซูเปอร์ฮีโร่จากดีซีคอมิกส์ โดยภาพเซตนี้ใช้ AI ในการวาดภาพ โดยนำนางแบบสไตล์เอเชียมาใส่ชุดวันเดอร์ วูแมน (Wonder Woman) ดูเก๋ไปอีกแบบ

 • Tool : Stable Diffusion Webui
 • Checkpoint : majicmixRealistic_v4
 • Prompt :
  Best quality, masterpiece, ultra high res, (photorealistic:1.4), raw photo, , (((full body))),shiny skin, dramatic lighting,wonder woman,
  <lora:koreanDollLikeness_v15:0.5> <lora:taiwanDollLikeness_v10:0.2>
  Negative prompt: ng_deepnegative_v1_75t, badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, ((monochrome)), ((grayscale)), watermark
  Steps: 30, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 1047883454, Face restoration: CodeFormer, Size: 390×540, Model hash: d819c8be6b, Model: majicmixRealistic_v4, Denoising strength: 0.7, Hires upscale: 2, Hires upscaler: Latent

Loading