พาสาวสวยไปนั่งรถเล่น

  • Checkpoint : majicmixRealistic_v6
  • Prompt : ((Best quality)), ((masterpiece)), ((highly intricate details)), 1girl, nsfw, horny, orgasm, smiling, beautiful teeth, sensual, naughty, earrings, strong eyeliner, heavy make-up, ponytail, brown hair, in car, <lora:add_detail:1.3>,medium breasts ,((random pose)),camisole,denim shorts,hand up
    Negative prompt: (worst quality, low quality:2), big boobs, monochrome, zombie,overexposure, watermark,text,bad anatomy,bad hand,extra hands,extra fingers,too many fingers,fused fingers,bad arm,distorted arm,extra arms,fused arms,extra legs,missing leg,disembodied leg,extra nipples, detached arm, liquid hand,inverted hand,disembodied limb, oversized head,extra body,extra navel,easynegative,(hair between eyes),sketch, duplicate, ugly, huge eyes, text, logo, worst face, (bad and mutated hands:1.3), (blurry:2.0), horror, geometry, bad_prompt, (bad hands), (missing fingers), multiple limbs, bad anatomy, (interlocked fingers:1.2), Ugly Fingers, (extra digit and hands and fingers and legs and arms:1.4), (deformed fingers:1.2), (long fingers:1.2),(bad-artist-anime), bad-artist, bad hand, extra legs ,(ng_deepnegative_v1_75t)
    Steps: 40, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 1790628031, Face restoration: CodeFormer, Size: 512×768, Model hash: e4a30e4607, Model: majicmixRealistic_v6, Denoising strength: 0.2, Clip skip: 2, RNG: CPU, Hires upscale: 1.5, Hires steps: 25, Hires upscaler: R-ESRGAN 4x+, Lora hashes: “add_detail: 7c6bad76eb54”, Version: v1.3.2

Loading