ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์

  • Checkpoint : majicmixRealistic_v5
  • Prompt :

    Best quality, masterpiece, ultra high res, (photorealistic:1.4), raw photo, , (((full body))),<lora:koreanDollLikeness_v15:0.5> <lora:taiwanDollLikeness_v10:0.2>,masterpiece, best quality, 1girl, solo, crop top, denim shorts, choker, (graffiti:1.5), paint splatter, arms behind back, against wall, looking at viewer, armband, thigh strap, ((paint on body)), head tilt, bored, multicolored hair, aqua eyes, headset,colorful hair,Paint bucket, holding the paint plot

    Negative prompt: ng_deepnegative_v1_75t, badhandv4, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, ((monochrome)), ((grayscale)), ((watermark))

    Steps: 30, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 766981435, Face restoration: CodeFormer, Size: 400×600, Model hash: 33c9f6dfcb, Model: majicmixRealistic_v5, Denoising strength: 0.7, Hires upscale: 2, Hires upscaler: Latent, Lora hashes: “koreanDollLikeness_v15: 3c8b9d1e9b98”, Version: v1.3.2

Loading