โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ที่จันทบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบคลาสสิค ที่อยู่มายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โดยตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สร้างตามลักษณะของ ศิลปะแบบโกธิค จำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศส

การเข้าชมโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล มีการกำหนดเวลาการเข้าชม ตามเวลาการถวายมิสซาในวันธรรมดาจะมี 2 ครั้ง รอบตอน 06.00 – 07.00 น. และ 18.00 – 19.45 น. และสำหรับวันอาทิตย์จะมี 3 ครั้ง ตอน 06.15 น. 08.30 น. และ 19.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/jCSxBp5Eonqtavx6A

Loading