“เครื่องรีดยางพารา” หรือ “จักรรีดยาง” อุปกรณ์สำหรับผลิตยางแผ่น

DSCF0017

เครื่องรีดยางพารา หรือที่มีชื่อเรียกกันทั่วๆ ไปว่า จักรรีดยาง เป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกรใช้ในการผลิตยางแผ่นให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความหนาบางตามเกณฑ์มาตรฐาน จักรรีดยางมี 2 ชุดคือ ชุดจักรลื่นและชุดจักรดอก การผลิตยางแผ่นดิบจะต้องรีดแผ่นยางด้วยชุดจักรลื่น 2-3 ครั้ง และรีดแผ่นยางด้วยชุดจักรดอกอีก 1 ครั้ง จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการรีดแผ่นยางพารา

Loading